शाळेचा निकाल

शाळेचा निकाल

इ. 5 वी                              –            100%

इ. 6 वी                              –            100%

इ. 7 वी                              –            100%

इ. 8 वी                              –            100%

इ. 9 वी                              –            95.05 %

इ. 10 वी                             –            76.97 %

शालेय गुणवता यादी

इ. 9 वी तील प्रथम तीन विद्यार्थी

1)   मोरे शुभम पुंडलीक                 –            90%

2)   शिरसाठ मानसी राजेंद्र              –            85%

3)   शेटे प्रणाली नंदकुमार               –            83%

इ. 10 वी तील प्रथम तीन विद्यार्थी

1)   खोडे प्रांजल संजय                  –            92.66%

2)   संसारे खुशबू विलास                –            90.60%

3)   निकम काजल                     –            88.00%