प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश प्रक्रिया

आवश्यक कागद्पत्रे

  1. जन्म प्रमाणपत्र
  2. जात प्रमाणपत्र
  3. आधार कार्ड
  4. गेल्या वर्षाचा निकाल
  5. पासपोर्ट आकराचा फोटो (२ क्रमांक)
  6. बँक खाते क्रमांक (राष्ट्रीयकृत बँक)
  7. पत्याचा पुरावा (विजेच बिल/ड्राइविंग लायसन्स/रैशन कार्ड)
  8. उत्पन्न प्रमाणपत्र

प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य

प्रवेश तात्विक (tentative) तारीख : 31 जुलै पर्यंत