पायाभूत सुविधा

पायाभूत सुविधा

वर्ग कक्ष

विज्ञान प्रयोगशाळाकक्ष –1

 

विज्ञान प्रयोगशाळाकक्ष – २

 

ग्रंथालय

 

खेळाचे मैदान

                                      

असेंबली हॉल