कर्मचारी

कर्मचारी

कर्मचारी यादी

अ.क्र. नाव पद शै.पात्रता अनुभव
1 गाजरे सरोज प्रमोद मुख्याध्यापिका बीएससी .बीएड. 34 वर्षे
2 बिड़कर हरेन्द्र नागेश पर्यवेक्षक एम.ए. बीएड 32 वर्षे.
3 बोरसे माधवी राजेश उपशिक्षक बी ए बी एड 14 वर्षे.
4 बोरस्ते सोनल अविनाश उपशिक्षक बी ए बी एड 10 वर्षे.
5 शेजवळ कल्पना एकनाथ उपशिक्षक. एम.ए. बीएड 08 वर्षे.
6 भोये ललिता भगवान उपशिक्षक. बी ए बी एड. 11 वर्षे.
7 कुलकर्णी रेशमा रमाकांत उपशिक्षक बी ए बी एड 10 वर्षे.
8 गो-हे अल्का प्रमोद उपशिक्षक. बीएससी .बीएड. 33 वर्षे.
9 वाल्हे सुरेश झिपरू उपशिक्षक बीएससी.बीएड. 26 वर्षे.
10 देशमुख किर्ती कृष्णकांत उपशिक्षक एम.ए. बीएड 08 वर्षे.
11 रक्टे साहेबराव बसवंत उपशिक्षक एम.ए. बीएड 12 वर्षे.
12 अहिरे जनार्धन निवृत्ती उपशिक्षक बी ए बी एड 33 वर्षे.
13 अनाप रामदास दामू उपशिक्षक एम.ए. बीएड 20 वर्षे.
14 मैन शरद पंडरीनाथ उपशिक्षक बी.ए. बी.एड. 23 वर्षे.
15 कर्पे जालींदर भास्कर उपशिक्षक बीएससी.बीएड. 15 वर्षे.
16 पवार विजय त्र्यंबक उपशिक्षक. बी.ए. बी.एड. 30 वर्षे.
17 गोरे निर्मला गोविंद उपशिक्षक. एचएचसी.डिएड. 10 वर्षे.
18 वाकचौरे मीरा एकनाथ उपशिक्षक. एचएससी.डिएड. 10 वर्षे.
19 शेजवळ वैशाली अजित उपशिक्षक. बी.ए. बी.एड. 08 वर्षे.
20 मोंढे नीलम विष्णु उपशिक्षक बीएससी.बीएड. 10 वर्षे.
21 गुंजाल सोनल तानाजी उपशिक्षक एम.ए. बी.एड. 08 वर्षे.
22 पाटील सतीश हिलालसिंग उपशिक्षक एटीडी एएम 26 वर्षे.
23 जाधव नरेंद्र माधव उपशिक्षक बी.ए. बी.एड. 33 वर्षे.
24 पाटील संध्या वसंत उपशिक्षक बीएससी.बीएड. 33 वर्षे.
25 हातखंबकर देवेंद्र उपशिक्षक बी.ए. बी.एड. 9 वर्षे.
26 गायकवाड प्रमोद गणपत उपशिक्षक एचएससी.डिएड. 12 वर्षे.
27 जोशी सुरेश नानासाहेब उपशिक्षक बी.एड.Physical 13 वर्षे.
28 जगताप आण्णासाहेब दत्तात्रय उपशिक्षक. बी.एड.Physical 13 वर्षे.

शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचार्यांची यादी

अ.क्र. नाव पद शै.पात्रता अनुभव
1 श्री भोई शालीकराव मोतीराम क्लार्क बीएससी. 24 वर्षे
2 सौ. उज्वला प्रवीण मुळे ग्रंथपाल एमकॉम एमलिब 06 वर्षे
3 श्री. वाघ भरत पांडुरंग सेवक नॉनएसएससी 38 वर्षे.
4 श्री. आव्हाड दादा काशीनाथ सेवक बीए 23 वर्षे.
5 श्री. मदाने राजेंद्र मधुकर सेवक नॉनएसएससी 37 वर्षे
6 श्री. तमंग ज्ञानबहादुर खंबासिंग सेवक नॉनएसएससी 36 वर्षे